Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB 
Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona (La Casa Nova de can Pere Torn, S.L.)
www.lescasetesdelcongost.cat

Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona  amb domicili social a can Pere Moliner, El vilatge vell de Les Casetes del Congost, 08593 Tagamanent, Barcelona (Catalunya), posa a la vostra disposició al seu lloc web www.lescasetesdelcongost.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats .
Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.lescasetesdelcongost.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació. L’empresa mercantil que gestiona Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona és La Casa Nova de can Pere Torn, S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Data 22/12/2003, Tom 36148, Secció 258805, Full 0060, Inscripció 1a, CIF B63372650..
L’accés al lloc web de Les Casetes del Congost Village Resort implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’ USUARI afirma comprendre en la seva totalitat . L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PREÀMBUL.. – DENOMINACIÓ La denominació comerrcial de l’establiment és indistintament en la forma catalana (Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona) o anglesa (Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona), ambdues marques protegides.

PRIMERA . – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
1.1 . – La utilització del lloc web de Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base  de dades d’articles existents a www.lescasetesdelcongost.cat on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques . Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de  bona  fe comprometent-se l’ USUARI a realitzar un bon ús del web . Queden  prohibits  tots  els  actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades propietat intel · lectual etc Expressament Les Casetes del Congost Village prohibeix els següents :
1.1.1 . – Realitzar accions que puguin produir al lloc web a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona o a tercers .
1.1.2 . – Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( » spaming»)  o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( «mail bombing «) .
1.2 . – Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena).

SEGONA . – CONTINGUTS . – Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per :
2.1 . – Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona utilitzant fonts internes i externes de tal manera que les Casetes del Congost Village Resort Barcelona únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna .
2.2 . – Tercers aliens a, Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona bé mitjançant col · laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o a  notícies  d’ altres llocs dels que no és titular Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona. Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L’USUARI que desitgi establir un enllaç al seu lloc web, al lloc web de Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona no realitzarà un ús il · legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web .
2.3 . –  Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA . – DRETS D’AUTOR I MARCA . – Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona o Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona  són marques registrades. Resta prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona o Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Les Casetes del Congost Vilatge Resort o Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona. Resten reservats tots els drets . A més, al lloc web de Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona o Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web són plenament protegits pels drets d’autor, restant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona o Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona.

QUARTA.POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES.- En compliment del que disposa la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament titularitat de LA CASA NOVA DE CAN PERE TORN, S.L., amb CIF B63372650 i domicili social a CAN PERE MOLINER S/N, El vilatge vell de Les Casetes del Congost, 08593 TAGAMANENT Barcelona (CATALUNYA), amb la fi d’atendre les vostres consultes i trametre-us informació relacionada del vostre interès. En compliment amb la norma vigent LA CASA NOVA DE CAN PERE TORN, S.L. us informa que les vostres dades seran conservades en el decurs del termini estrictament necessari per tal d’acomplir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Entretant no ens comununiqueu pas res en contra, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, i que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per tal de fer-ne ús per a les finalitats esmentades.

LA CASA NOVA DE CAN PERE TORN, S.L. us informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LA CASA NOVA DE CAN PERE TORN, S.L. es compromet adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense retard, tan bon punt siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us dóna la normativa europea vigent de protecció de dades podreu exercir-ne els vostres drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament d’ aquestes, i els nous drets que recull la Llei Europea com són, el dret a l’oblit, el dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tot adreçant-nos la vostra petició a l’adreça postal indicada anteriorment o bé al correu electrònic ADMIN@LESCASETESDELCONGOST.CAT La sol.licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l’usuari i el contingut de la petició que vulgueu realitzar, si s’escau.,

Tanmateix us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de LA CASA NOVA DE CAN PERE TORN S.L., tot escrivint a l’adreça de correu electrònic admin@lescasetesdelcongost.cat o bé al telèfon +34 609417199.

Podreu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per tal de presentar-ne la reclamació que en considereu més escaient.

Amb l’enviament del Formulari d’informació de la recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de LA CASA NOVA DE CAN PERE TORN, S.L. (nom comercial, «Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona»)

 4.1.- COOKIES/GALETES Per a la utilització del nostre lloc web és necessari l´ús de cookies. Aquestes s´utilitzen per motius tècnis, per facilitar-ne l´accés de l´usuari a una correcta visualització d´imatges, enllaços i diverses funcions del lloc web. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies en el seu disc dur.

CINQUENA.JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE . – Les presents condicions generals es regeixen per la legislació estatal actual. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, el Palau de Justícia de Granollers renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- CONDICIONS ECONÒMIQUES.- Si cancel·leu la reservació fora del termini establert, els imports de les bestretes no seran pas rescabalats, sí però, bescanviats per altres dates, en un període màxim d’un any ençà la vostra cancel.lació.

SETENA.- SEGURETAT ACCESSOS. Segons l’article 42 de la Llei de seguretat privada, el sistema de càmeres de videovigilància que formen part de les mesures de seguretat obligatòries i / o transmissió d’alarma, del complex de Les Casetes del Congost, són per tal de preservar la integritat dels béns propis i instal·lacions. Els enregistraments són limitats a la propietat i amb l’estricta finalitat de salvaguardar-ne la seguretat dels habitatges. S’exclou expressament l’àmbit exterior de les persones físiques i dels interiors dels habitatges. La instal·lació compleix amb la normativa LOPDGDD i RGPD.

VUITENA.– En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la,les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona podrà no exercitar-ne algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà de cap manera la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB Les Casetes del Congost Vilatge Resort Barcelona   Pàgina 1 de 1
(c) Les Casetes del Congost Village Resort Barcelona 2010-2020